QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

12 de maig de 2017

Convocatòria Concurs Oposició a la Inspecció d'Educació de CatalunyaProjecte Inspectio des del seu inici el 2006 ha maldat per aconseguir uns valors professionals a la Inspecció d'Educació de Catalunya.

Bona part de les reinvidicacions que s'han fet han estat orientades a què la Inspecció d'Educació tingués una formació tècnica permanent d'alta qualitat. Tanmateix, s'ha demanat que es respectés el marc legal que indica que la forma d'accedir a la Inspecció és a través del concurs oposició, perquè al marge del marc legal que ho ordena així, és necessària una formació tècnica molt sòlida per poder respondre a les demanades socials que es fan a la Inspecció.

Després de 10 anys, finalment s'ha convocat el concurs oposició. La nostra proposta realitzada per escrit era de més places, però entenem que és un primer pas per donar força a un cos tècnic que sempre hem interpretat independent i al nostre entendre que hauria de dependre del Parlament de Catalunya.
Normativa publicada i altres informacions


Web d'informació del Departament d'Ensenyament

Convocatòria:


Temaris oposicions:
Llistats admesos i exclosos:
Tribunals

Criteris de correcció

2 de febrer de 2017

Síndic de Greuges.

Convidats Projecte Inspectio a la reunió d'entitats pel Síndic de Greuges, amb motiu de la presentació a la presentació de l'Informe anual al Parlament 2016. La situació dels drets a Catalunya.

Vàrem demanar públicament de nou, que el Síndic insti al Departament d Ensenyament a la convocatòria de concurs oposició al Cos de la Inspecció d'Educació de Catalunya.

23 de desembre de 2016

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de decret de regulació de la integració al cos d'inspectors d'educació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya dels funcionaris docents del cos d'inspectors d'educació


D’acord amb l’establert a l’art. 133 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha publicat a la pàgina web del Departament d’Ensenyament la informació relativa a la consulta pública prèvia a l’elaboració i redacció de l’avantprojecte de decret de regulació de la integració al cos d’inspectors d’educació de la Generalitat de Catalunya dels funcionaris docents del cos d’inspectors d’educació, en desplegament de les previsions contingudes a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

2 de desembre de 2016

30 de novembre de 2016

Projecte Inspectio avui a la desena edició del Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia


Agraïm al Cercle d'Economia, la invitació d'avui a un acte tan interessant tant per les experiències magnífiques dels centres premiats: Escola d'Educació Especial Crespinell, Escola Lanaspa i Institut Montserrat Roig de Terrassa i Escola Virolai, així com pel debat conduït per Carles Mata amb la intervenció de Josep Maria Esteve, director de l'Institut-Escola Jacint Verdaguer i Miguel Àngel Alegre, Recercador d'Ivàlua.
22 de novembre de 2016

10 anys de Projecte InspectioAvui hem celebrat, l'Associació Professional d'Inspectors i Inspectores d'Educació de Catalunya, Projecte Inspectio els nostres 10 anys de camí vers una Inspecció professionalment independent. 

Ens reafirmem en els principis del nostre Manifest Professional, perquè més que mai és necessària per a l'Educació de Catalunya, una Inspecció professional independent per poder desenvolupar les nostres funcions d'avaluació, supervisió i assessorament amb el lògic encaix institucional que la funció pública ordena.

Una Inspecció professionalitzada, amb actualització de formació permanent, amb coneixement aprofundit dels instruments d'avaluació pertinents i així poder oferir socialment, el valor afegit necessari al Sistema. 

Cal dir que en aquest moment a Catalunya, tenim una Inspecció molt debilitada perquè bona part dels efectius d'Inspecció es troben en una situació molt precària des del punt de vista laboral. Projecte Inspectio ha maldat durant aquests 10 anys de trajectòria, perquè això no succeís, ja que entenem que tal com deia la LOGSE, la Inspecció d'Educació és un factor de qualitat, i per tant, ha de ser un col·lectiu molt sòlid.

Hem dut accions encaminades no al mèrit personal sinó al col·lectiu, per a la millora del col·lectiu. No sempre s'ha entès, o hi hagut veus que han fet interpretacions llunyanes de la realitat. Encara que sembli impossible, o sigui difícil d'entendre, rere Projecte Inspectio, no hi ha cap altra finalitat que la millora d'un col·lectiu de cara a aportar valor a l'Educació de Catalunya. Ras i curt. Ens hem mantingut ferms a no permetre qualsevol intent de politització de l'Associació. Haurà estat un encert o no, però nosaltres entenem la Inspecció d'aquesta forma.

Agraïm a totes les persones que han format part i segueixen participant de Projecte Inspectio perquè ens donen ànims per seguir maldant per un col·lectiu professional, tècnicament molt qualificat i que és fonamental, especialment en la seva funció d'avaluació educativa per al Sistema Educatiu Català.


Teresa Cambra Sánchez
Presidenta Projecte Inspectio
Barcelona, 22 de novembre de 2016

12 de novembre de 2016

31 d’octubre de 2016

Nova Biblioteca Inspectio


Estem treballant en una nova secció al nostre web, amb l'epígraf BIBLIOTECA INSPECTIO. S'hi ordenaran els llibres més rellevants que han sortit publicats sobre la nostra professió. Si voleu fer algun suggeriment, només cal que ens adreceu un missatge a la bústia que hem posat per a aquest ús.


José Gomis Fuentes, Cuestionarios de Inspección Educativa. Octubre 2016

José Gomis Fuentes, Cuestionarios de Inspección Educativa. Tomo I. Volumen 1. Createspace Independent Publishing Platform. 2016

Cuestionarios sobre el Temario Oficial a las Oposiciones del Cuerpo de Inspectores. 
La obra aborda no solamente los temas de la Parte General A del Cuerpo de Inspectores, sino que además intercala cuestionarios sobre la legislación vigente aplicable: LOE 2/2006, de 3 de mayo, LOMCE 8/2013, Real Decreto 126 del Curriculo de Primaria, y un largo etc.

Los títulos de los cuestionarios de este primer tomo son los siguientes:

CUESTIONARIO 1. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDA-MENTAL DEL CIUDADANO. LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA: ORIGEN, EXTENSIÓN Y TENDENCIAS.

CUESTIONARIO 2. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL. EL CONCEPTO DE LA EDUCACIÓN COMO UN PROCESO PERMANENTE.

CUESTIONARIO 3. LA DIMENSIÓN EDUCATIVA EN LA UNIÓN EUROPEA: LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS.

CUESTIONARIO: ORDEN EDU/3122/2010, DE 23 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN LAS ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA ALUMNOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR Y SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LAS MISMAS.

CUESTIONARIO: NORMATIVA BÁSICA SOBRE EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR.

CUESTIONARIO: ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL EXTERIOR.

CUESTIONARIO 4: LA ACCIÓN EDUCATIVA EN EL EXTERIOR.

CUESTIONARIO 5. LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS EUROPEOS.

CUESTIONARIO 6. LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN: ESTRUCTURA, PRINCIPIOS, FINES Y CONTENIDOS.

CUESTIONARIO 7. EL SISTEMA EDUCATIVO EN ESPAÑA: CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN.

CUESTIONARIO 8. CALIDAD Y EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN. EDUCACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL. POLÍTICAS DE MEJORA.

CUESTIONARIO 9. LA ENSEÑANZA BÁSICA COMO GARANTÍA DE UNA EDUCACIÓN COMÚN PARA EL ALUMNADO Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS COMO ELEMENTO COHESIONADOR.

CUESTIONARIO 10. LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. LA ACCIÓN TUTORIAL COMO TAREA DOCENTE.

CUESTIONARIO 11. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y FASES DEL PROCESO. CONDICIONES Y TIPOS DE APRENDIZAJE.

CUESTIONARIO 12. LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA EDUCACIÓN: EDUCACIÓN EN VALORES.

CUESTIONARIO 13. LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EDUCACIÓN. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

CUESTIONARIO 14. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD. COEDUCACIÓN. EDUCACIÓN EN CONTEXTOS CULTURALES.

CUESTIONARIO 15. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN. SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN.

CUESTIONARIO 16. EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL USO DE LA BIBLIOTECA. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA, HÁBITOS Y ACTIVIDADES. MEDIDAS Y PROGRAMAS.

CUESTIONARIO 17. PRINCIPIOS Y MODELOS GENERALES DE EVALUACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO: TIPOS, FINES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA.

CUESTIONARIO 18. EL SENTIDO DE LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL, EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, EN EL BACHILLERATO Y EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

CUESTIONARIO 19. EXPERIMENTACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS EN LA INTRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIONES EDUCATIVAS. EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN.

CUESTIONARIO 20: LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: LA FORMACIÓN INICIAL Y LA FORMACIÓN PERMANENTE. ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE.


29 d’octubre de 2016

Tackling early leaving from education and training: strategies, policies and measures de la UE i la Fundació Jaume Bofill

Un problema no resolt: com abordar l'abandonament escolar prematur?
Vídeo de la sessió organitzada per la Fundació Jaume Bofill
  • Irene Psifidou, analista de polítiques educatives, European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP).
  • Aina Tarabini, professora de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora dels grups de recerca GEPS (Globalització, Educació i Política Social) i GIPE (Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives).
  • Francisco Luna, coordinador de l’Equip de Didàctica de l’Institut basc d’avaluació i investigació educativa no universitària (ISEI-IVEI). És expert en avaluació i coordinador de diversos estudis sobre l’efecte de la repetició de curs i l’abandonament escolar. Remarquem especialment la intervenció de Francisco Luna pels elements clau d'anàlisi que aporta,
  • Model de garantia del dret a l'educació de Biscaia. Protocol


Novetats de la Fundació Jaume Bofill per al mes de novembre

UAB, Referències per repensar l'educació. 10a edició del cicle de converses

Document d'Avaluació de la Inspecció Basca sobre la Funció Directiva

28 d’octubre de 2016

Xavier Chavarría i Elvira Borrell, Evaluación persuasiva. Una aplicación del modelo ECCEO. Octubre 2016. Editorial Horsori


Nova publicació sobre avaluació dels companys de la Inspecció d'Educació, Xavier Chavarría i Elvira Borrell. Els felicitem per la feina feta i per aquesta interessant eina de treball.

  

23 d’octubre de 2016

Interpel·lació i moció al Parlament de Catalunya sobre la segregació educativa. Sessio 20.10.2016

Vídeos dels diputats amb les seves intervencions sobre la segregació escolar a Catalunya
Interessant sessió al Parlament de Catalunya, complementària a la publicació del Síndic de Greuges d'aquest estiu, i que Projecte Inspectio va fer-ne difusió, atès els elements clau de cohesió social que s'hi explicitaven.
Molts diputats i diputades reclamen i recorden les responsabilitats de la Inspecció d'Educació en el tema.
Document del Síndic de Greuges: La segregació escolar a Catalunya (I): La gestió del proces d'admissió d'alumnat. Juliol 2016
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern, i en concret al Departament d’Ensenyament, a:
1) Garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu entre tots els centres del servei d’educació de Catalunya, mitjançant la comissió de garanties d’admissió amb la participació dels ajuntaments i les famílies, entre d’altres.
En aquest sentit, promourà l’enfortiment del paper de les oficines municipals d’escolarització en el proper procés de preinscripció.
2) Per tal de garantir un equilibri equitatiu en l’adscripció d’alumnat que eviti situacions de segregació, tant per raons de necessitats educatives específiques com altres de caràcter social, econòmic o cultural, regularà les següents mesures, entre d’altres, aplicables als processos de preinscripció i de matriculació ordinària i extra- ordinària per al proper curs:
a) El disseny d’una estratègia compartida a escala local per combatre la segregació escolar amb els diferents poders públics i agents educatius que participen en l’admissió d’alumnat i que estan representats en les comissions de garanties d’admissió.
b) En aquesta estratègia compartida, dissenyarà per al proper curs sota l’objectiu prioritari de la lluita contra la segregació, la utilització de les eines de política educativa disponibles actualment, com ara l’establiment de zones educatives, l’obertura o tancament de nous centres i línies, les ampliacions o reduccions de ràtios, les reserves de plaça per a alumnat amb necessitats educatives específiques o les adscripcions entre centres de primària i secundària.
c) Establirà com a criteri pel manteniment dels concerts educatius la coresponsabilització en la matriculació de l’alumnat amb més dificultats.
d) Els criteris de programació de l’oferta de places seran els mateixos per als dos sectors de titularitat.
e) En cas de tancament de grups per insuficiència d’alumnat en la preinscripció, prioritzarà la conservació de les línies públiques.
f) Controlarà i sancionarà, si és el cas, les irregularitats, tant en centres públics com privats, relacionades amb la gestió del procés d’admissió d’alumnat, com ara: l’assignació de punts addicionals a determinades sol·licituds quan no corresponen, la matriculació d’alumnes d’altres cursos per garantir la continuïtat de l’oferta i del concert educatiu, l’escolarització d’alumnes al centre sense tenir-los matriculats o l’aplicació d’ampliacions de ràtio sense autorització, així com actuar d’ofici.
g) Allargarà la reserva de places d’alumnat amb necessitats educatives específiques fins a la finalització de tots els processos de matriculació en l’inici de curs.
h) Revisarà les adscripcions entre centres de primària i secundària, per evitar adscripcions entre centres que tenen ambdós una demanda feble o socialment desafavorida i poden afavorir la creació de bosses d’exclusió.
i) Incrementarà en els propers pressupostos de la Generalitat les partides suficients per poder revertir les retallades que ha patit la contractació de professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic, els logopedes dels CREDES, vetlla- dors i vetlladores, tècnics d’integració sociocultural i auxiliars de suport.
j) Per tal de dotar de publicitat i transparència a tot el procés de preinscripció i matriculació, es regularan els següents aspectes:
1. L’obligatorietat de publicar la llista d’alumnat matriculat, com també succeeix amb l’alumnat admès, i les modificacions que es produeixin fins a l’inici de curs escolar en la llista de matriculats: que es faci pública, de forma periòdica i fins a l’inici de curs, la relació d’alumnat matriculat al centre, amb la data de matrícula.
2. Es faran públiques les relacions baremades d’alumnat preinscrit que incorporin, no només les primeres opcions sinó també les segones i posteriors opcions, per ordre de sol·licitud del centre i de puntuació.
3. Publicar les vacants que romanguin al centre i que es vagin generant fins a l’inici de curs.
3) Per tal de ser escrupoloses en el compliment de l’article 50.2 de la LEC sobre les garanties de gratuïtat dels centres sostinguts amb fons públics, la Generalitat de Catalunya prendrà les següents mesures aplicables en el proper procés de preinscripció i matriculació:
a) Elaborarà un document informatiu on es reflecteixi la legislació i normativa vigent referida a la gratuïtat de tots els centres públics i privats concertats que, tant durant el període d’admissió de peticions com en el període de matriculació, tots els centres sostinguts amb fons públics proporcionaran a les famílies de manera prescriptiva.
b) En aquesta informació s’hi farà constar, entre d’altres, els següents conceptes:
1. Els centres en cap cas podran reclamar a la famílies, ni percebre de les mateixes, quantitats econòmiques per rebre els ensenyaments de caràcter gratuït, ni exigir aportacions en concepte de matrícula de reserva de plaça. Tampoc podran imposar a les famílies l’obligació de fer aportacions a fundacions o associacions.
2. No es podrà exigir l’adquisició de material escolar per comprar al propi centre o en determinats establiments.
c) Aquesta informació estarà visible en la portada de totes les webs dels col·legis sostinguts amb fons públics, així com a la web del departament d’Ensenyament.
d) Els centres sostinguts amb fons públics que tinguin previst sol·licitar «aportacions voluntàries», ho faran cada curs escolar, mitjançant una sol·licitud per escrit, on s’especificarà que és una aportació totalment voluntària, i en la qual les famílies constataran mitjançant signatura el seu consentiment. La sol·licitud haurà de reflectir que en qualsevol moment es pot revocar aquesta aportació.
e) Inclourà en el Pla Anual d’Inspecció actuacions de vigilància i control del cobrament de quotes, de manera que s’asseguri la gratuïtat real de tots els centres sostinguts amb fons públics.